Przetwarzanie danych osobowych - clap.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM CLAP.PL

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

  1. Tecture Sp. z o.o. ul. Aleja Piłsudskiego 3/25, 15-443 Białystok, NIP 9662141520 KRS 0000852550 jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzaną działalnością. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem e-mail: kontakt@tecture.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, w związku z realizacją obowiązku prawnego albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
  3. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane z zawarciem i wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe czy pomoc prawną. Wskazane podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom oraz organom ścigania.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Maksymalny czas przetwarzania danych osobowych to 10 lat liczony od momentu zakończenia obowiązywania umowy – z zastrzeżeniem, iż termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. W przypadku zgody marketingowej dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.
  5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Ma Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.